Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
   
 
   
  ΑΡΘΡΑ
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
  Ν.4504_ΦΕΚ 184_ΑΡΘΡΟ 133_ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017
  Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού ̟λαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικον
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ _ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 'Η ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ _ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 'Η ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
  ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ_4_ΑΔΑ:66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ _ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
  Ν.4489_21_9_17 _ΑΡ 36_ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡ 41 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒ_ΧΩΝ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
  ΝΟΜΟΣ 4488/13-9-17 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
  ΑΠΟΦΑΣΗ 3083/6-9-17 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΝΟΜΟΣ 4483_ΦΕΚ 107/31-7-17 ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΤΑ
  ΑΔΑ:6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ _ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
  ΑΔΑ:7Α3Σ465ΧΘΨ-ΒΤΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ)
  ΝΟΜΟΣ 4479/29-6-2017_ΤΕΥΧΟΣ Α _ΦΕΚ.94_ΑΡΘΡΟ 24_ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ _ΟΤΑ
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤ.ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.4 ΤΟΥ Π.Δ.88/1999 (ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 ΛΕΠΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ)
  Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής της υποπαρ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 19 «Συνδικαλιστικές άδειες» του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
  ΝΟΜΟΣ 4472 ΦΕΚ74/19-5-17_ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
  ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ _ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ _ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ _ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ν.4369/2016 ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.8310/13.3.2017_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒ/ΛΙΩΝ ΑΔΑ:6ΠΗΩ465ΧΘ7-ΤΣΝ
  ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  ΑΔΑ:ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή
  ΦΕΚ 24 Α 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ 4456 αρθρο 25 πληρωμη συμβασιουχων
  φεκ 4434 β' 30-12-2016 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.
  ΑΔΑ:72ΓΠΗ-ΩΜΠ
  ΑΔΑ:7ΞΞΡ465ΧΘ7-ΣΩΕ Προαγωγές υπαλληλων ΟΤΑ α και β βαθμού
  ΑΔΑ:65Ξ4465ΦΘΕ-ΝΒ9 Π.Δ. 69/2016 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
  Νόμος 4440/2016 φεκ 224 Α 2-12-2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δι- οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώ- σεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβα- στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκ
  AΔΑ 6Φ62465ΦΘΕ-ΑΘΒ Ορισμός εισηγητή στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016
  ΑΔΑ 67ΔΙΗ-ΧΔΘ Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων
  ΑΔΑ 78ΝΤ465ΦΘΕ-ΡΦΕ Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 ΣΧΕΤ.: Α.Π. 29251/6-10-2016 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 6Φ62465ΦΘΕ-ΑΘΒ)
  ΑΔΑ:Ω20Σ465ΦΘΕ-5ΩΥ Ενέργειες για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018
  ΑΔΑ:7ΛΗΞ465ΦΘΕ-Ε6Π Παράταση συμβάσεων προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας
  ΑΔΑ:ΩΦΥΥ465ΦΘΕ-0ΙΤ Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλων ΔΕ χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  ΑΔΑ:ΩΖΛ5465ΦΘΕ-ΩΘ4 Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Διατάξεις άρθρου 51 ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134)
  ΑΔΑ:ΩΣ364691-Ο73 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ’εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».
  φεκ 134 Α 27-7-2016 αρθρο 51 ρυθμισεις θεματων ΥΠΕΣΔΑ
  τροπολογια αρθρο 51 για υπηρεσιακα συμβουλια ΟΤΑ οπως ψηφιστηκε στο σ/ν ρυθμισεις υπουργειου εθνικης αμυνας
  φεκ 127 Α 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ.97 ΤΟΥ Ν.4387/12-5-16
  ΑΔΑ:7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ_ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν4389/2016
  ΦΕΚ 1935 Β 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
  ΑΔΑ:7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
  ΑΔΑ:ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης
  ΕΚΛΟΓΗ 2 ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ.ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ
  YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα Αθήνα, 08-06-2016 Aρ. Πρωτ.: Οικ. 20494
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚ.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΝΠΔΔ ΟΤΑ
  ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/2062/3050,2776 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
  ΑΔΑ:73ΩΧ465ΦΘΕ-Η7Ψ «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας προσωπικού που απασχολείται με δίμηνες συμβάσεις»
  ΦΕΚ 1410 Β 19-5-2016 Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνά- ψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρι- σης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπω
  ΑΔΑ:ΨΡΚΥ465ΦΘΕ-ΓΡ1 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων – Σύστημα προαγωγών στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
  ΦΕΚ 83 Α 11/5/2016 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
  ΦΕΚ 85 Α 12/5/2016 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθ− μίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνί− ων και άλλες διατάξεις.
  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆.Σ. Ι.Κ.Α. - ETAM 11/ 14-04-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75 Α∆ΑΜ: 16REQ004317085 Α∆Α: 6ΖΥΓ4691ΩΓ-1∆9
  ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄).
  ΑΔΑ:ΩΛΧΔ465ΦΘΕ-18Ω « Διορισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2266/1994 «Έλεγχος
  ΑΔΑ:6221465ΦΘΕ-Σ30 Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
  ΑΔΑ:ΩΑΟ1465ΦΘΕ-06Γ Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
  ΚΥΑ ΦΕΚ 826 28/3/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
  ΑΔΑ 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ ΘΕΜΑ: Διαφάνεια – Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α΄ 33)
  ΑΔΑ: Ω27Ν465ΦΘΕ-ΟΤΞ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
  ΑΔΑ:70ΣΜ465ΦΘΕ-ΞΞΓ-7487-16
  ΑΔΑ ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α΄21), σε θέµατα ̟προσωπικού των Ο.Τ.Α.
  ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8 ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη απόλυση - Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία
  Ωράριο εργασίας παιδαγωγικού προσωπικού παιδικών σταθμών ΑΔΑ Ω9ΘΣ465ΦΘΕ-ΓΘΗ
  ΦΕΚ 33 Α/27-2-2016 ΝΟΜΟΣ 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί− κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμέ− νων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικό− τητα της Δ
  Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
  ΑΔΑ:6ΠΣΧ465ΦΘΕ-Π21 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016.
  ΑΔΑ:6ΚΛΡ465ΦΘΕ-Τ5Ε Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών
  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016.
  ΑΔΑ:ΩΑ554691ΩΓ-ΣΒ7 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’
  ΑΔΑ794Ν465ΦΘΕ-4ΡΟ ΠΑΡΑ;ΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞ. ΓΙΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
  ΑΔΑ ΩΞ93465ΦΘΕ-8ΗΧ Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 12 της Πράξης
  ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπω
  NOMOΣ 4354 φεκ 176 α/16-12-2015Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο−
  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4351 Αρ. Φύλλου 164 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 50
  ΑΔΑ:Ψ6ΧΛ465Θ1Ω-ΠΧ8 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».
  ΑΔΑ ΩΤΑ3Η-ΚΧΚ (10-11-2015 εγκυκλιος υπ. οικον. για συνταξιοδοτικο ν.4336/15
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΟΙΝ. ΕΡΓ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)
  ΝΕΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΣΦ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
  ΑΔΑ:ΩΓΤΕ465Θ1Ω-4ΕΓ (Συνταξιοδοτικες διαταξεις του ν.4336/2015)
  φεκ 2018β/16-9-2015 εκλογικη αποζημιωση
  φεκ 102/26-8-2015 πνπ κατεπειγουσες ρυθμισεις για την ομαλη λειτουργια των ΟΤΑ
  ΑΔΑ:Ψ92Τ465ΦΘΕ-ΨΛ0 Αυξηση μεγιστου αριθμου προσληψεων ιδοχ
  ΑΔΑ:ΒΝΩΒ465ΦΘΕ-Α0Α αυτοδικαιη καταταξη μουσικων ΟΤΑ και νομικων προσωπων ΙΔΟΧ και εργου με τις διαταξεις παρ.8 αρ.26 ν.4325/15
  εγκυκλιος ΥΠΕΣ αρ.33 ανακληση αδειων & διευκολυνσεις υπαλληλων
  φεκ 1369 /3-7-2015 αποζημιωση για το δημοψηφισμα
  ΦΕΚ 1294/15 Β ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
  ΑΔΑ:ΒΜΦ0465ΦΘΕ-ΓΧΙ (εφαρμογη των ρυθμισεων της παραγραφου 8 του αρθρου 3 περι αναστολης καθηκοντων του νομου 4325/2015)
  AΔΑ:ΩΣ13465Θ1Ω-ΔΧΘ (προληψη θερμικης καταπονησης εγαζομενων κατα το θερος)
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
  ΑΔΑ:ΩΥΣΒ465ΦΘΕ-ΒΩΛ επανασύσταση κλάδων καί επαναφορά προσωπικού
  ΑΔΑ 6ΡΠΝ465ΦΘΕ 6ΛΜ(ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ)
  ΑΔΑ:6ΞΦΖ465ΦΘΕ-3ΑΕ(παραταση και επανασυναψη συμβασεων καθαριοτητας)
  ΑΔΑ:6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ(ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
  ΑΔΑ Ψ68Θ465ΦΘΕ-Δ9Ρ
  ν.4325 φεκ 47α 11-5-2015
  ΑΔΑ:ΩΧ06Η-OΔΗ (ΕΓΓΡΑΦΟ Μ.Τ.Π.Υ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-1-2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4254/2014)
  ΑΔΑ:7ΧΞΥ465ΦΘΕ-Β7Ρ(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
  ΑΔΑ:70ΡΦ465ΦΘΕ-ΙΣΚ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ)
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑ (χορηγηση ασφαλιστικης ικανοτητας στους ασφαλισμενους τ. ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ)
  ΦΕΚ 125 Β 21-1-2015 (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)
  φεκ 76/β/17-1-2015(συγκροτηση ειδικων εκλογικων συνεργειων)
  ΦΕΚ 6 Α 14-1-2015(Χρηματοδοτησεις ΟΤΑ για την καταβολη εκλογικης αποζημιωσης σε υπαλληλους τους)
  ΑΔΑ 6Κ0ΤΧ-059
  ΑΔΑ:ΒΔΞΥΝ-ΔΦ8(ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧ. ΦΥΛΑΚ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15-12-2014 (απεργια σχ.φυλακ.)
  ΑΔΑ:ΒΧΚΖΟΡΕΩ-Δ6Η (ΑΝΑΓΝ.ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣ.ΣΧΟΛ.ΦΥΛΑΚ.)
  ΦΕΚ 234 Α' 23/10/2014 (ΑΡΘΡΑ 22-23-27-30 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Τ.Α.)
  ΦΕΚ3169 Β' 26-11-2014(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ)
  Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας
  Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ
  ΝΟΜΟΣ 4281/2014 ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014(ΑΡΘΡΑ 248 & 250)
  ΑΔΑ:ΩΠΙΚΝ-2ΥΟ(Θεματα προσωπικου ΟΤΑ & ΝΠΙΔ αυτων που ρυθμιζονται με τις διαταξεις των ν.4257/2014 & 4258/2014)
  ΑΔΑ:ΒΙ09Χ-Σ49 (Παράταση προθεσμιών γιά τήν εφαρμογή τών διατάξεων τού ΠΔ. 318/1992,όπως τροποποιηθηκε μέ τίς διατάξεις τού ν. 4250/2014.)
  ΦΕΚ 94 Α 14/4/2014 ΝΟΜΟΣ 4258
  ΦΕΚ 93 Α 14/4/2014 ΝΟΜΟΣ 4257 (ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)
  ΦΕΚ 89 Α 11/4/2014 ΝΟΜΟΣ 4255 (ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
  ΦΕΚ 74Α'/26-3-2014 (Ν.2450/2014)
  ΦΕΚ 334 Β 13-2-2014 (Υπ.Αποφ.καθορισμος διαδικασιας & κριτηριων ενδοαυτoδιοικητικης κινητικοτητας)
  ΦΕΚ 287 Α 31-12-2013 ΝΟΜΟΣ 4223(ΑΡΘΡΟ 29 /30 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
  ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
  ΝΟΜΟΣ 4210 ΦΕΚ 254Α'/21-11-2013 (ρυθμίσεις ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤ.& ΗΛΕΚ. ΔΙΑΚ.καί άλλες διατάξεις)
  ΑΔΑ ΒΛΛΜΝ 6ΕΧ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒ. ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν.3584/2007
  ΦΕΚ 2643/17-10-2013
  ΦΕΚ 2655/18-10-2013
  φεκ 2631/17-10-2013(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
  ΑΔΑ ΒΛ9ΙΝ 199 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
  ΑΔΑ ΒΛ93Χ Ζ3Ζ Επιμόρφωση δημ.υπαλλήλων
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ: Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α167)
  ΦΕΚ 2208 Β/6-9-2013
  ΦΕΚ1992/14-8-2013 (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)
  ΦΕΚ 1914/7-8-2013 (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΚΡΙΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)
  ΑΔΑ ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ 9(πρόγραμμα κινητικότητας ν.4172/2013)
  Γνωμοδότηση (605/2012) τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους γιά τίς μετατάξεις πρό 22-8-2011
  ΠΡΑΞΗ (18/2013) ελεγκτικού συνεδρίου γιά τήν εφαρμογή τού αρθρου 68 του νόμου 4002 /2011
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΔΑ ΒΛ45Χ-ΙΙ0
  φεκ 167 Α 23-7-2013(νομος 4172 φορολογία εισοδήματος,επείγοντα μέτρα εφαρμογής ν.4046/2012 , 4093/2012,& 4127/2013 & αλλες διατάξεις)
  ΑΔΑ ΒΕΖ8Λ-ΑΗΣ(Θερμικη καταπονηση των εργαζομενων κατα το θερος)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ.ΕΣ (Καθορισμος αποδοχων του καλλιτεχνικου προσωπικου των Ορχηστρικων Μουσικων Συνολων των ΟΤΑ και ΝΠΔΔΔ των ΟΤΑ)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Παράταση συμβάσεων προσωπικού προγράμματος Βοήθεια στό Σπίτι)
  ΑΔΑ ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ (Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων)
  ΑΔΑ ΒΕΧΩΝ-Ι69(κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σέ νησιωτικούς δήμους)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ 28-5-2013(προθεσμια αποστολης αιτηματων ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτων για την προσληψη προσωπικου και την απασχοληση αναδοχων 2013)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ.ΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ) 20-5-2013
  ΦΕΚ 1069/Β/29-4-2013(ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔ. ΔΙΚ.ΟΡ.ΧΡ.)
  Απάντηση Γ.Λ.Κ. στό ΥΠ.ΕΣ.(Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς μονίμων υπαλ.ΝΠΔΔ τών ΟΤΑ πού συγχωνεύονται σέ νέο ΝΠΔΔ σύμφωνα μέ τόν νόμο 3852/2010)
  ΔΙΔΑΔ/Φ.31.31/1598/18391,21536(Κατάταξη ΔΕ αποφοίτων μέσων τεχνικών σχολών)
  ΝΟΜΟΣ 4151 ΦΕΚ 103/29-4-2013 Α΄
  ΑΔΑ ΒΕΔΧΧ-ΕΛ0 Β'ΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
  ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/256/25952 Χορηγηση επιδοματος θεσης ευθυνης
  ΑΔΑ-Β498-ΒΦΘ(ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4071/12)
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. (Γ.Λ.Κ.)
  φεκ 386/21-2-2013(κινητικοτητα υπαλληλων που τεθηκαν σε καθεστως διαθεσιμοτητας)
  ΑΔΑ ΒΕΥ8Ν-82Υ(προσληψεις στους ΟΤΑ α & β βαθμου & ΝΠΙΔ αυτων)
  ΑΔΑ ΒΕΥΜΝ-ΡΚ0 (Συσταση ομαδας εργασιας για την αξιολογηση δομων ΟΤΑ & αποκεντρωμενων διοικ.)
  ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡ.ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Π.Π.
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ(ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ)
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΕ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ)
  ΦΕΚ 256/Α/31-12-2012
  ΑΔΑ ΒΕΙΒΧ-ΖΕ3(Επικαιροποιηση προσωπικων μητρωων υπαλληλων)
  ΔΙΠΙΔΔ/οικ.1240/9-1-2013(κινητικοτητα ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικων κλαδων)
  ΦΕΚ 3498/31-12-2012(ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΦ' ΑΠΑΞ)
  ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ.560 (κινητικοτητα υπαλληλων σε διαθεσιμοτητα)
  φεκ 255-256-3429/2012 & εγκυκλιος υπεσ (ενιαια αρχη πληρωμης)
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 6-12-2012
  φεκ Α237/5-12-2012(πραξη νομοθετικου περιεχομενου)
  ΑΔΑ-Β4ΣΞΧ-ΤΑ8(Διαθεσιμοτητα-Αργια-Πραξη Νομοθετικου Περιεχομενου)
  ΑΔΑ-Β4Σ1Ν-ΝΘ8(Κινητικοτητα υπαλληλων-καταγραφη αναγκων σε προσωπικο)
  εγκυκλιος ΑΔΑ-Β4ΣΩΧ-ΗΤΔ για κινητικοτητα και διαθεσιμοτητα ΙΔΑΧ
  ΝΟΜΟΣ 4093 ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012(μεσοπροθεσμο 2013-2016)
  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ ΝΠΙΔ
  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΑΧ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.164
  ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΥΡ.& ΕΞΑΙΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ
  ΝΟΜΟΣ 3869/2010 ΦΕΚ 130/Α/30-8-2010 (Ρυθμιση οφειλων υπερχρεωμενων φυσικων προσωπων)
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ
  ΝΟΜΟΣ 4075 ΦΕΚ 89 Α 11-4-2012(Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικων φορεων)
  ΝΟΜΟΣ 4071 ΦΕΚ 85 Α 11-4-2012(Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμενη διοικηση)
  φεκ 226 Α/27-10-2011 νομος 4024
  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ οικ.2/20433/0022
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΔ. ΔΙΚ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠΔΔ & ΟΤΑ & ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΑΙΔ.
  ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
  Κ.Υ.Α. (επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινης εργασίας)
  ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ(ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ)
  ΦΕΚ 2370/25-10-2011(ΑΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ)
  ΥΠΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΣΩΤ.(μεταφορα καθαριστων/στριων ιδιωτικου δικαιου αοριστου χρονου Υπ.Παιδειας στους Δημους)
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (ΦΕΚ 40 Α 15-3-2010) ΝΟΜΟΣ 3833
  ΝΟΜΟΣ 3801. φεκ163/4-09-2009 Ρυθμισεις θεματων προσωπικου με συμβαση εργασιας ιδιωτικου δικαιου αοριστου χρονου & αλλες διαταξεις οργανωσης & λειτουργιας της δημοσιας διοικησης
  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  ΦΕΚ 263/23-12-2008(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ)
  ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α.
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΝΟΜΟΣ 3660 ΦΕΚ.78(ΒΑΕ)
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
  ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΝΟΜΟI
  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ