Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τα νέα της ΠΟΠ-ΟΤΑ
   
   
   
  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΝΟΜΟI
   
  ΝΟΜΟI
   
 

 
   
  Διαθέσιμα Αρχεία:
 
 • ΝΟΜΟΣ 3620/2007 " Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 276/11-12-2007
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3613/2007 " Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών " Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 263/23-11-2007
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3577/2007 "Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης,ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 130/8-6-2007
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3554/2007 "Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 80/16-4-2007
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3536/2007 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 42/23-7-2007
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3528/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 26/9-2-2007
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3518/2006 "Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 272/21-12-2006
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3513/2006 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 265/5-12-2006
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3491/2006 "Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδίοικησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄- ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 207/2-10-2006
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3454/2006 "Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 75/7-4-2006
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3448/2006 "Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. " Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 57/15-3-2006
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3434/2006 "Ρύθμιση Θεμάτων Εθνικών, Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών και διευθέτηση ειδικών θεμάτων. " Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 21/7-2-2006
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3408/2005 "Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. " Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 272/4-11-2005
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3453/2006 "Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. " Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 74/7-4-2006
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3389/2005 "Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. " Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 232/22-9-
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3386/2005 "Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. " Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 212/23-8-2005
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3385/2005 "Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. " Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 210/19-8-2005
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3345/2005 "Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων " Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2005
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3320/2005 "Ρύθμιση θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και για τους Ο.Τ.Α." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 48/23-2-2005
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3302/2004 "Ρύθμιση ετησίας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 267/28-12-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3274/2004 "Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 195/19-10-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3260/2004 "Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 151/6-8-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3257/2004 "Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 143/29-7-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3254/2004 "Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παρά-Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 137/22-7-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3250/2004 "Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 124/7-7-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3242/2004 "Ρυθμίσεις για την οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 102/24-5-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3234/2004 "Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες Διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 52/18-2-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3232/2004 "Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 48/12-2-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3231/2004 "Εκλογή βουλευτών." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 45/11-2-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3230/2004 "Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 44/11-2-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3213/2003 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 309/31-12-2004
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3205/2003 "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας ,του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α' -ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 297/23-12-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3202/2003 " Εκλογικές δαπάνες κατά τις Νομαρχιακές και Δημοτικές Εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. , θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 284/11-12-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3200/2003 "Τροποποιήσεις του Ν.1388/1983 "Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης", Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 281/9-12-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3174/2003 " Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 205/25-8-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3172/2003 "Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 197/6-8-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3170/2003 " Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις" Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 191/29-7-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3156/2003 " Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 157/25-6-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3146/2003 " Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις." Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 125/23-5-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3144/2003 " Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις" Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 111/8-5-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3106/2003 " Aναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις" Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 30/10-2-2003
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3075/2002 " Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις" Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297/5-12-2002
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3074/2002 " Γενικός Επιθεωρητής Δημοσίας Διοίκησης Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης και Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις" Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 296/4-12-2002
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3051/2002 " Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεως στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις" Φ.Ε.Κ. -ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 220/20-9-2002
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3050/2002 " Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις" Φ.Ε.Κ. -ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 214/13-9-2002
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3029/2002 " Mεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης" Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 160/11-7-2002
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 3013/2002 " Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις " Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 102/ 1-5-2002
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2946/2001 " Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις " Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 224/ 8-10-2001
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2939/2001 " Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείρηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρησης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις". Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 179/6-8-2001
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2910/2001 " Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις " Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 91/2-5-2001
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2880/2001 "Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις" Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9/30-1-2001
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2839/2000 "Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις" Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Α'- ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 196/12-9-2000
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2819/2000 "Ίδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε." προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις". Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 84/15-3-2000
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2738/1999 "Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις". Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180/9-9-1999
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2685/1999 "Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις". Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 35/18-2-1999
 •  
 • ΝΟΜΟΣ 2683/1999 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις". Φ.Ε.Κ. - ΤΕΥΧΟΣ Α' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19/9-2-1999
 •  
 • Αυξηση συνταξεων δημοσιου εισοδηματικη πολιτικη ετους 2008 και αλλες διαταξεις ΝΟΜΟΣ 3670/20-06-2008